Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Bij het bestaan van inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 3. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging aan Fortierra bindend.

ARTIKEL 2 – BETALING

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Bezwaren ten aanzien van de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Fortierra te worden medegedeeld.
 3. Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald zonder enige aftrek of verrekening. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal Fortierra een schriftelijke betalingsherinnering sturen.
 4. Indien de opdrachtgever ook na deze betalingsherinnering niet betaalt, is de opdrachtgever, naast het alsdan verschuldigde bedrag, tevens gehouden tot vergoeding aan Fortierra van wettelijke rente over het verschuldigde bedrag vanaf factuurdatum en van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen.

ARTIKEL 3 – OPDRACHT EN VERPLICHTINGEN

 1. Fortierra zal zich bij de uitvoering van de werkzaamheden inspannen de opdracht naar de beste vermogens uit te voeren overeenkomstig de kennis binnen Fortierra van het betreffende vakgebied en de omstandigheden van de omgeving waarin de diensten worden verricht.
 2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: bepaling omtrent betaling (artikel 2), geheimhouding (artikel 5) en eigendomsrecht (artikel 6).

ARTIKEL 4 – INFORMATIE

 1. De opdrachtgever en Fortierra zullen elkaar bij aanvang van en gedurende de opdracht volledig en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken welke betrekking heeft op de werkzaamheden binnen de opdracht.
 2. De opdrachtgever en Fortierra zullen elkaar op verzoek binnen 14 dagen de opgevraagde informatie verstrekken welke van belang is en betrekking heeft op de werkzaamheden binnen de opdracht.
 3. De opdrachtgever en Fortierra stellen elkaar binnen 14 dagen op de hoogte van ontvangen beschikkingen en overige voor de wederpartij van belang zijnde informatie welke betrekking heeft op de werkzaamheden binnen de opdracht.

ARTIKEL 5 – GEHEIMHOUDING

 1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSRECHT

 1. De door Fortierra aan de opdrachtgever afgegeven stukken worden het eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt, echter onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Fortierra heeft voldaan.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Fortierra verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Fortierra’s invloed vallen. Ofschoon de opdracht door Fortierra naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan Fortierra derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 2. Fortierra is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van het adviesbureau voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

ARTIKEL 8 – ONTBINDING/OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Fortierra kan de opdracht ontbinden in geval van eigen overmacht en in geval van wanprestatie van de opdrachtgever. Voorts kan Fortierra de opdracht tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. De opdrachtgever dient ook in dat geval het eigendomsrecht van Fortierra ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.
 2. In geval van opzegging wegens wanprestatie van de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht de honorering (naar de stand van de werkzaamheden) en de gemaakte kosten te vergoeden op basis van het regulier uurtarief voor advies en consultancy. Fortierra zal op verzoek een gedetailleerd overzicht verstrekken van de bestede uren.
 3. Het reguliere uurtarief voor advies bedraagt zoals overeengekomen in de aanbieding.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fortierra partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Contactgegevens:

Fortierra BV
C. Gelderblomlaan 28
2545 ER Den Haag
info@fortierra.com
Tel. 06 296 078 75

KvK Den Haag: 27339756
BTW nr.: NL 8205.83.352B01
IBAN NL16 INGB 0005 0775 85
BIC INGBNL2A

MENU